Статут

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ-2012 р.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Київська міська асоціація роботодавців є правонаступником всіх прав та обов'язків Громадської організації "Київська міська асоціація роботодавців", створеної за рішенням Установчих зборів та зареєстрованої Київським міським управлінням юстиції 14 січня 2001 року Реєстраційний № 0007-2001 Т.О.

 1.  
  1. Київська міська асоціація роботодавців (далі за текстом - Організація) є неприбутковою, громадською організацією, яка діє на основі добровільності, рівноправності, самоврядування, законності, гласності.
  2. Організація керується в своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців», «Про об'єднання громадян», чинним законодавством України та цим Статутом.
  3. У своїй діяльності Організація сприяє об'єднанню членів для участі у реалізації гуманітарних програм, законних прав і свобод громадян на принципах демократії, прояву ініціативи у здійснені соціальних потреб та інтересів людей.
  4. Назва організації:
   1. Повна назва Організації - Київська міська асоціація роботодавців.
   2. Скорочена назва Організації - КМАР.
   3. Повна назва англійською мовою – Kyiv City Association of Employees
   4. Скорчена назва англійською мовою - КСАЕ
  5. Організація має місцевий статус, її діяльність поширюється на територію м.Києва.
  6. Місцезнаходження Організації: Україна, 01004, м.Київ, вул. Басейна, ½ А.
 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Основною метою діяльності  Організації є об'єднання громадян для реалізації та захисту законних соціальних, економічних, соціально-трудових, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.
  2. Основні завдання Організації:
 • сприяти формуванню громадської думки щодо діяльності органів влади, державних установ, політичних партій, державних та політичних діячів по створенню ними конкретних механізмів реалізації принципів соціально-орієнтованої економіки, громадянського суспільства та правової держави;
 • взаємодія з органами державної влади, політичними партіями, громадськими об'єднаннями, з органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;
 • сприяти узгодженню шляхом консультацій позицій у соціально-трудовій сфері з метою забезпечення поєднання інтересів держави, власників та працівників підприємств, установ та організацій, а також пошуку компромісів між соціальними партнерами для запобігання конфліктам;
 • сприяти участі у підготовці проектів законів, інших актів законодавства в галузі соціально-трудових відносин та з питань удосконалення трудового законодавства з урахуванням норм міжнародного права;
 • сприяти виробленню пропозицій щодо генеральної угоди, регіональних угод та галузевих тарифних угод, консультацій при їх укладанні, аналізу виконання угод, розробки відповідних рекомендацій при проведенні колективних переговорів ;
 • сприяти узгодженню позицій щодо ратифікації і денонсації конвенцій Міжнародної організації праці;

- сприяти повідомленню громадськості через засоби масової інформації про результати роботи у соціально-трудовій сфері;

 • сприяти збалансуванню попиту та пропозицій робочої сили, запобіганню масового безробіття, сприяти забезпеченню раціональних структур зайнятості населення;
 • сприяти вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, поширенню професійних знань та досвіду;
 • сприяти забезпеченню координованості дій роботодавців, їх організацій та об'єднань щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищенню їх конкурентоспроможності, врегулюванню та поліпшенню умов праці;
 • сприяти розвитку співробітництва з об’єднанням організацій роботодавців, Федерацією роботодавців України, з міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

- сприяти відродженню меценатства.

2.3. Організація відповідно до своїх статутних завдань у встановленому законом порядку:

 • розробляє та бере участь у розробці програм та проектів по досягненню поставленої мети та їх фінансування;
 • сприяє організації та проведенню заходів, які надаватимуть змогу здійснювати фінансову та матеріальну підтримку економічних реформ;
 • приймає добровільні внески, пожертвування та майнові подарунки у встановленому порядку;
 • одержує .від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, що необхідна для реалізації своїх завдань і мети;
 • допомагає у вирішенні соціальних та побутових проблем своїм членам, надає методичну та іншу допомогу своїм членам, сприяє реалізації інтересів своїх членів у різних сферах;
 • встановлює і розвиває взаємозв'язки, співпрацює з іншими громадськими та благодійними організаціями, юридичними та фізичним особами в Україні та за її межами;
 • може здійснювати господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств та організацій з статусом юридичної особи.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати самостійний баланс, рахунки (у тому числі валютний) в установах банку.
 2. Організація має круглу печатку, штампи із своїм найменуванням, бланки. Може мати свою символіку, пам'ятні медалі, знаки тощо, які реєструються у встановленому порядку.
 3. Для здійснення своїх статутних завдань Організація має право:
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем, відповідачем в суді;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації , надавати допомогу в їх створенні;
 • засновувати самостійно або за участю юридичних та фізичних осіб засоби масової інформації;
 • наймати штатних працівників на умовах контрактів та на умовах, визначених чинним законодавством;
 • представляти і захищав свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.

 

 1.  
  1. Організація у відповідності до покладених на неї завдань виконує такі функції:
 • проводить роботу серед населення по пропаганді ідей Організації, звертається до громадян, підприємств, установ та організацій з пропозиціями щодо участі у програмах Організації;
 • організовує та проводить для своїх членів семінари, тематичні конференції та інші заходи у місті Києві згідно з чинним законодавством;
 • звертається з пропозиціями до органів влади, місцевого самоврядування та інших державних установ;
 • бере участь у організації та проведенні наукових та інших досліджень, сприяє виданню методичних, довідкових, інформаційних та інших друкованих матеріалів;
 • забезпечує соціальний захист своїх членів, організовує допомогу членам Організації;
 • здобуває, володіє, відчужує та орендує у м. Києві, в Україні і за кордом необхідне для своєї діяльності рухоме і нерухоме майно;
 • виступає засновником і співзасновником вітчизняних господарських товариств, асоціацій, спільних підприємств, діяльність яких відповідає завданням Організації і не суперечить законодавству України;
 • залучає до виконання робіт у Організації на договірних умовах та громадських засадах національні та іноземні організації , а також кваліфікованих фахівців;
 • співробітничає з питань пов‘язаних з діяльністю Організації з міжнародними організаціями, а також з окремими особами;
 • започатковує в установленому порядку на території м. Києва свої місцеві осередки.

 

3.5. Члени Організації не відповідають по зобов‘язаннях Організації, а вона не  відповідає по зобов’язаннях своїх членів.

3.6. Організація користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

 

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членами Організації можуть бути  роботодавці (юридичні та фізичні особи) – власники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої належності, або уповноважений ними орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, що діють в рамках чинного законодавства України, які визнають Статут Організації, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Організації. Членами Організації також можуть бути інші громадські організації в т.ч. організації роботодавців та їх об’єднання всіх рівнів.  Порядок, розмір і строки внесків встановлюють Правлінням Організації щорічно.

4.2. Рішення про прийом в члени Організації приймаються Правлінням на підставі заяви та анкетних даних роботодавця, рішення зборів, особистої заяви фізичної особи, чи іншим визначеним Правлінням чином, з врученням свідоцтва встановленого зразка.

4.3. Організація має право звертатися до органів виконавчої влади, власників або уповноважених ними органів, об‘єднань професійних спілок із пропозиціями щодо регулювання відносин у соціально трудовій сфері згідно чинного законодавства.

 

 1. Організація має право делегувати своїх представників для участі в обговорюванні питань у Кабінеті Міністрів України, Київській міській державній адміністрації, об'єднаннях підприємців і професійних спілок  та інших державних та не державних органів.
 2. Організація має право створювати робочі групи з числа членів Організації для вироблення узгоджених рішень, групи експертів, консультантів, вчених і фахівців, у тому числі з іноземних держав, для виконання завдань згідно Статуту.
 3. Члени Організації мають право:
 • брати участь у діяльності Організації і в управлінні її справами і бути обраними до органів управління і контролю, вносити пропозиції, щодо зміни у діяльність Організації, усунення недоліків в роботі її органів та посадових осіб;
 • користуватися майном Організації.

4 .7. У будь-яких заходах, які проводить Організація мають право брати участь її члени. Інші особи можуть брати участь у цих заходах за запрошенням або за рішенням Організації.

 1. Члени Організації зобов'язані:
 • дотримуватись Статуту і виконувати рішення органів управління Організації;
 • виконувати свої обов'язки, пов'язані з трудовою чи майновою участю в її діяльності;

- сплачувати членські внески.

 1. Члени Організації, які не дотримуються вимог Статуту, або своїми діями перешкоджають виконанню положень Статуту, виключаються з її складу за рішенням правління.
 2. Правління Організації може приймати рішення виходу зі складу Організації на підставі заяви членів Організації.

5. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. вищим органом управління Організації є Загальні збори членів Організації(далі Збори), а в період між Зборами – Правління Організації. Збори можуть передавати, деякі свої повноваження Правлінню та Президенту – Голові Правління  Організації.

Збори проводяться не рідше одного разу на два роки.

Позачергові Збори можуть бути скликані за пропозицією Президента, Правління Організації, Ревізійної комісії або на вимогу ¼ її членів.

ЗБОРИ ВИРІШУЮТЬ ТАКІ ПИТАННЯ:

 • визначають основні напрямки діяльності Організації та приймають відповідні документи;
 • затверджують Статут Організації, вносять до нього зміни і доповнення;
 • реалізують право власності;
 • обирають Президента Організації, правління Організації, Ревізійну комісію строком на п’ять років;
 • затверджують річний фінансовий звіт, річний баланс Організації після висновків Ревізійної комісії;
 • затверджують програми діяльності Організації, розглядають звіти Правління, Ревізійної комісії, Президента та його заступників, вирішують питання про реорганізацію і ліквідацію Організації.

Збори мають право вирішувати питання, якщо на них присутні не менше 51 відсотків членів Організації.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або таємним голосуванням.

Рішення про припинення повноважень Президента Організації та виключення члена Організації приймаються абсолютною більшістю голосів.

5.2. Про скликання Зборів члени Організації повідомляються через засоби масової інформації або персонально не пізніше як за 20 днів до їх скликання.

5.3. В період між засіданнями Зборів функцію вищого органу управління виконує Правління, що обирається Зборами на п’ять років. Кількісний склад Правління визначається Зборами.

ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВХОДЯТЬ:

 • Президент – Голова Правління Організації;
 • Члени Правління Організації.

Правління Організації проводить свої засідання не менш ніж чотири рази на рік.

ПРАВЛІННЯ ВИРІШУЄ ТАКІ ПИТАННЯ:

 • розробляє заходи, щодо забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Організацію Статутом і рішенням Зборів;
 • розглядає пропозиції, щодо кошторисів, господарських витрат Організації;
 • готує засідання Зборів, визначає місце, строки проведення і проект порядку денного чергових Зборів;
 • приймає рішення про прийом до складу Організації колективних та індивідуальних членів;
 • затверджує положення про робочі органи Організації (комісії, ради та інше) і їх Голів;
 • затверджує інструктивні матеріали;
 • вирішує питання про відповідальність члена Організації у випадках порушення ним вимог Статуту;
 • спрямовує діяльність робочих органів Організації з основних напрямків її діяльності, визначає компетенції цих органів;
 • аналізує пропозиції при розгляді проектів законів та інших актів законодавства в галузі соціально-трудових відносин;
 • готує пропозиції щодо формування узгоджувальних комісій, робочих груп, а також груп експертів, консультантів для вироблення узгоджених рішень з окремих питань;
 • виробляє пропозиції щодо ведення переговорів про укладання Генеральної угоди, галузевих тарифних угод, регіональних угод та інші робочі матеріали;
 • визначають розміри вступних і членських внесків;
 • затверджують рішення про створення підприємств та госпрозрахункових організацій;
 • здійснює іншу організаційно-технічну діяльність згідно з цим Статутом.

Рішення Правління приймаються простою більшістю його членів, присутніх на засіданні. Правління повноважне приймати рішення за участі в його засіданні не менше як половини його членів. Рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування його членів.

За умовності рівності голосів, голос Президента є вирішальним. 

Засідання Правління Організації керує – Президент Організації або, у разі  його відсутності один із заступників.

Рішення Правління є обов‘язковим для виконання всіма членами та штатним апаратом Організації. 

ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.4. Президент – Голова Правління Організації обирається із складу членів Організації на Зборах строком на п’ять років.

5.5. В компетенцію Президента входять вирішення всіх питань поточної діяльності Організації, крім питань виключної компетенції Зборів та Правління.

У разі необхідності Президент передає частину своїх повноважень одному із своїх заступників.

Компетенція заступників Голови Правління (віце-президентів) Організації визначається в окремому положенні, що затверджується Правлінням у встановленому порядку.

5.6. Президент Організації:

- представляє інтереси Організації у місцевих та державних органах, в інших організаціях;

- діє від імені Організації без довіреності в межах встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Зборами та Правлінням;

- стежить за відповідністю діяльності Організації законодавству та цьому Статуту;

- вносить пропозицію Правлінню по затвердженню або звільненню виконавчого директора виконавчої дирекції організації – координує роботу виконавчої дирекції організації;

- розпоряджається коштами та майном Організації у відповідності рішенням Зборів;

- має право першого підпису фінансової, бухгалтерської та іншої офіційної документації;

- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов‘язкові для виконання членами Організації, штатним персоналом Організації;

- підписує рішення Правління;

- відкриває рахунки в банках

5.7. Виконавчий директор Організації:

- очолює Виконавчу дирекцію і організує роботу Виконавчої дирекції Організації;

- встановлює функціональні обов‘язки, забезпечує умов праці та оплати працівників Виконавчої дирекції, наймає їх на роботу та звільнює з роботи за узгодженням з Президентом Організації;

- за доручення Президента Організації має право першого підпису фінансової, бухгалтерської та іншої офіційної документації.

 

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

5.8. Ревізійна комісія в складі трьох осіб обирається на Зборах з числа членів Організації строком на п’ять років для здійснення контролю за дотриманням вимог Статуту та діючого законодавства, перевірки статутної діяльності Організації.

5.9. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, які займають будь-які посади у керівних органах Організації.

Голова і члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.10. Ревізійна комісія:

- здійснює контроль за додержанням усіма керівними органами  Організації рішень Зборів, вимог Статуту та норм діючого законодавства;

- проводить не рідше одного разу на рік планової ревізії, а про наслідки перевірки звітує перед Зборами для вжиття відповідних заходів реагування;

6.КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація є неприбутковою організацією.

6.2. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.3. Організація може мати у власності будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання, інвентар та інше майно, а також кошти та цінні папери.

6.4. Фінансові ресурси Організації, у тому числі валютні створюються з:

- коштів та майна, що передане Організації її засновниками, членами  та державою в установленому порядку;

- надходжень від вступних, членських внесків;

- майна та коштів придбаних в результаті господарської та іншої діяльності створених Організацією госпрозрахункових організацій, заснованих підприємств;

- добровільних благодійних внесків громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних установ, громадських організацій та інших джерел, що не суперечать діючому законодавству.

Одержання коштів повинно відбуватись із врахуванням збереження гідності Організації та її незалежності від будь-якої організації.

6.5. Кошти організації витрачаються на:

- фінансування статутної діяльності Організації;

- проведення конференцій, семінарів та інших організаційно-методичних заходів для своїх членів;

- утримання штатних співробітників Організації;

- благодійні цілі, організаційні, адміністративні, господарські та інші форми діяльності Організації;

- заохочення найбільш активних членів Організації.

6.6. Договори, зобов’язання, доручення та фінансові документи підписуються Президентом Організації або його заступником (виконавчим директором) згідно з наданими їм повноваженнями.

7. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Робота по підбору, розстановці штатних працівників в Організації здійснюється Президентом, який затверджує штатним розклад Організації.

7.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями згідно чинного законодавства.

7.3. Трудові договори (контракти) в тому числі контракти з штатними працівниками та Організацією укладаються (розриваються) Президентом Організації на основі діючого законодавства.

7.4. На штатних працівників Організації поширюється діюче в Україні трудове законодавство.

7.5. Оплата і заохочення штатних працівників Організації здійснюється у відповідності з Положенням, яке затверджується Правлінням Організації за встановленим порядком.

7.6. Працівники, що прийняті на постійну роботу виконують зобов’язення,  користуються соціальними правами, встановленими діючим законодавством (відпустка, соціальне страхування та інше) і додатковими, що обумовлюються у контракті працівника.

7.7.  трудові суперечки і непорозуміння між штатними працівниками та Організацією розглядаються у відповідності з діючим законодавством.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Організація та створені нею госпрозрахункові організації, підприємства, установи та місцеві осередки ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Зборів. Про зміни, що сталися в статутних документах Організація повідомляє реєструючий орган у 5-ти денний термін.

10.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1.  
  1. Організація може бути ліквідована в таких випадках:

- за рішенням Зборів;

- за рішенням суду.

 1.  
  1. У випадку ліквідації Організації Збори призначають ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Зборів Організації.

У разі ліквідації Організації за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається цим органам.

 1.  
  1. Майно та кошти ліквідованої Організації повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
  2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів. При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступників.